Stagesubsidie


Begeleid jij stagiaires en ben je een erkend leerbedrijf? Dan heb je recht op subsidie!Heb je een erkend leerbedrijf en begeleid je één of meerdere leerlingen of studenten, dan kun je een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen via subsidie.


Door middel van subsidie probeert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers te stimuleren om praktijkplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie van maximaal €2.700 per leerling is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleidings- en loonkosten.


Wil je hiervoor in aanmerking komen, maar weet je totaal niets van subsidies aanvragen of staat je hoofd wel naar andere zaken momenteel? Al die administratieve rompslomp rondom de aanvraag, je hebt vast wel wat beters te doen. Wij van Thriver ontzorgen je volledig bij de aanvraag en toekenning van deze subsidie.Nu aanmelden


Wat zijn de trajecten waarvoor subsidie mogelijk is?Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo)

• BBL-trajecten (Beroeps Begeleidende Leerweg) in alle sectoren komen in aanmerking voor subsidie;

• Ook als u al subsidie ontvangt van uw sectorfonds, heeft u recht op deze aanvullende subsidie!

• BBL-leerwerkplekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen extra subsidie krijgen. Neem contact met ons op voor meer uitleg als u tot deze categorie behoort;

• Let op! De reguliere beroepsopleidende leerweg (BOL) of andere trajecten zijn niet subsidiabel.


Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo)

• Leerlingen uit deze categorie moeten het derde of vierde leerjaar van hun opleiding volgen;

• Het dient te gaan om een basisberoepsgerichte leerweg, opgezet als een leerwerktraject;

• Doel van het traject moet zijn om een startkwalificatie te behalen voor een basisberoepsopleiding.


Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

• Leerlingen die in het laatste schooljaar van deze opleiding zitten;

• Het uitstroomprofiel van de leerling is ‘arbeidsmarktgericht’ of een leerwerktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’.


Praktijkonderwijs (PRO)

• Alleen als de leerling het laatste schooljaar volgt, is subsidie in dit onderwijstype mogelijk.


Entree in het vmbo

• Hier gaat het om praktijkleerplaatsen van de entreeopleiding, een basisberoepsgerichte en -begeleidende leerweg van het vmbo.


Hoger Beroepsonderwijs (hbo)

• U kunt subsidie krijgen voor een duaal- of deeltijdtraject in de onderstaande branches:

– Techniek;
– Landbouw en natuurlijke omgeving;
– Gezondheidszorg;
– Gedrag en maatschappij


• Voor een associate degree of hbo-master is ook subsidie mogelijk;

• Let op! De normale voltijds hbo opleidingen en afstudeerstages komen niet in aanmerking voor subsidie.Nu aanmelden


Goed om te weten• De subsidie aanvraag is vanaf 6 juni 2023 weer mogelijk.


• Je krijgt de subsidie met terugwerkende kracht over het schooljaar 2022/2023.


• De subsidie is alleen aan te vragen door erkende leerbedrijven.


• Het maximale subsidiebedrag is €2.700. Het bedrag wat je precies ontvang is afhankelijk van het aantal stageweken. Tijdens het online gesprek kan één van onze collega’s hier meer informatie over geven.


• De maximale €2.700 subsidie geldt per leerplaats.


• De subsidie geldt voor BBL-trajecten van vmbo of mbo- opleidingen, voor leerlingen die in het laatste jaar van het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) of PRO (Praktijkonderwijs) zitten en voor HBO leerlingen die een duaal- of deeltijdtraject volgen in de branches; techniek, landbouw en natuurlijk omgeving, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. Voor een associate degree of HBO-master is de subsidie ook mogelijk.Wees er snel bij, want er is een subsidieplafond per onderwijscategorie.


Let op: Aanmelding kan zonder risico: mocht na aanmelding blijken dat je toch niet in aanmerking komt voor subsidie dan kun je altijd nog kosteloos afzien van deelname.Nu aanmelden